کارگردان فیلم«شب های روشن»درباره حال وهوای فیلم تازه اش گفت
کارگردان فیلم«شب های روشن»درباره حال وهوای فیلم تازه اش گفت

فیلمبرداری این اثرهفته اول شهریور جلوی دوربین رفت واوایل ماه آبان به پایان رسید خداحافظی طولانی علاوه برحضور در بخش سودای سیمرغ در بخش هنرو تجربه جشنواره سی و سوم حضور دارد

«خدافظی طولانی» نهمین فیلم بلند فرزاد موتمن می باشد
کارگردان فیلم«شب های روشن»درباره حال وهوای فیلم تازه اش گفت:این فیلم یک درام عشقی است که قصه اش در محیط کارگری وصنعتی روایت می شود.
فیلمبرداری این اثرهفته اول شهریور جلوی دوربین رفت واوایل ماه آبان به پایان رسید خداحافظی طولانی علاوه برحضور در بخش سودای سیمرغ در بخش هنرو تجربه جشنواره سی و سوم حضور دارد بازیگران:سعید اقاخانی :اوکه پارسال با لامپ 100به کارگردانی خودش دربخش نگاه نوحضورداشت، امسال2فیلم خداحافظی طولانی ومن دیه گومارادونا هستم رادر جشنواره داردکه هر2فیلم دربخش سودای سیمرغ حضوردارند
ساره بیات:اولین همکاری خود رابا فرزاد مؤتمن انجام داده است اوامسال با2فیلم ناهیدوخدافظی طولانی درجشنواره حضور داردکه هر2فیلم اومضمونی عاشقانه دارند میتراحجرار:اوپارسال با2فیلم خط ویژه ودلتنگی های عاشقانه درجشنواره حضورداشت امسال تنهابا خدافظی طولانی در جشنواره حضوردارد ودر اعترافات ذهن خطرناک من حضوری افتخاری دارد درباره کارگردان فرزاد مؤتمن:دومین سال متوالی است که در جشنواره حضورداردپارسال باسایه روشن دربخش هنروتجربه حضورداشت باید دیدکه خداحافظی طولانی که مانند شب های روشن فیلمی عاشقانه است می تواندخاطرات شیرین آن فیلم رابرای علاقه مندان سینما تکرار کند؟

در تاریخ نوزدهم دی ٩٣ ساعت ١٥:٢٧
بازدید[344]
نظر شما در مورد اين پست چيست ؟

  


  

  آمار سایت