» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 54172 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 06/11/1401 بازدید1778 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید10601 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید7609 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 6729 4717
دوشنبه 7515 4701
جمعه 7493 5056
شنبه 7097 5042
چهارشنبه 7162 5106
پنجشنبه 9638 5017
سه شنبه 8538 5472
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 10601 6706
جمعه 8035 5132
20الی 24 شب 7609 4551
چهارشنبه 10196 8181
12الی 16 بعدازظهر 8080 5039
سه شنبه 9651 5502

آمار سایت