» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 36742 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 20/08/1399 بازدید404 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/08/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید7713 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید5137 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 4605 3263
دوشنبه 4857 3349
جمعه 5434 3658
شنبه 5080 3697
چهارشنبه 5141 3644
پنجشنبه 5408 3527
سه شنبه 6217 3766
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 7713 4867
جمعه 5510 3781
20الی 24 شب 5351 3363
چهارشنبه 6694 5216
12الی 16 بعدازظهر 5137 3682
سه شنبه 6337 3995

آمار سایت