» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 4528 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 18/10/1393 بازدید171 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید1163 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید470 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 315 198
دوشنبه 606 261
سه شنبه 896 371
چهارشنبه 448 269
پنجشنبه 633 270
جمعه 930 408
شنبه 700 296
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 1163 456
سه شنبه 470 294
8الی 12 ظهر 510 333
پنجشنبه 560 272
16الی 20 عصر 986 418
شنبه 839 300

آمار سایت