» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 60264 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 11/01/1397 بازدید517 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید13815 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید8648 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 7665 3978
دوشنبه 8091 4151
جمعه 9728 4306
شنبه 8468 4126
چهارشنبه 8884 4064
پنجشنبه 8666 4348
سه شنبه 8762 4331
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 13815 5934
جمعه 9417 4810
20الی 24 شب 8648 4008
چهارشنبه 9675 5089
12الی 16 بعدازظهر 9252 4931
سه شنبه 9457 4532

آمار سایت