» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 10552 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 09/09/1397 بازدید174 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 09/08/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید2342 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید1476 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 1005 767
دوشنبه 1396 852
جمعه 1865 1065
شنبه 1582 1004
چهارشنبه 1288 877
پنجشنبه 1467 941
سه شنبه 1949 1005
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 2342 1334
جمعه 1781 1115
20الی 24 شب 1639 895
چهارشنبه 1516 1079
12الی 16 بعدازظهر 1476 1026
سه شنبه 1798 1062

آمار سایت