» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 63395 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: شنبه مورخه 11/01/1397 بازدید517 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید14751 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید9277 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 8311 4218
دوشنبه 8378 4334
جمعه 10001 4469
شنبه 8866 4355
چهارشنبه 9415 4275
پنجشنبه 9141 4556
سه شنبه 9283 4517
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 14751 6263
جمعه 9716 5049
20الی 24 شب 9277 4227
چهارشنبه 10110 5310
12الی 16 بعدازظهر 9845 5140
سه شنبه 9696 4735

آمار سایت