» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 47673 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 20/08/1399 بازدید404 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید9696 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 12الی 16 بعدازظهر بازدید6527 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 6088 4286
دوشنبه 6382 4343
جمعه 6912 4697
شنبه 6665 4680
چهارشنبه 6702 4759
پنجشنبه 7044 4631
سه شنبه 7880 4919
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 9696 6220
جمعه 7148 4704
20الی 24 شب 6753 4284
چهارشنبه 9375 7497
12الی 16 بعدازظهر 6527 4626
سه شنبه 8174 4984

آمار سایت