سامان صادقی مهر و بهزاد خداویسی-جلسه کاری
همراه بهزاد خداویسی
گفتگوی فیلم "قصاص"
بررسی فیلم نامه
واکاوی خلق قصه
بررسی شرایط تولید فیلم
تجزیه و تحلیل نقش
پایان بندی زیبای قصه
تحلیل تمام کاراکترها
بررسی دورنمای فیلم
اجزاء قصه و خلق درام
ارتباط مخاطب با داستان
ایجاد کش مکش های درام
باورپذیری مخاطب
تاثیرگذاری در تماشاگر
استقبال مخاطبین
اقبال گیشه
اکران خوب عمومی
حضور در جشنواره های ملی
فستیوال های خارجی
جشنواره فیلم فجر
سودای سیمرغ
آسیب پذیری تولید و اکران

آمار سایت