بازدید از بنیاد شهید چمران
بنیاد شهید مصطفی چمران
مهدی چمران-احمد روشنی
چمران، وزیر اسبق دفاع
همراه با مهندس مهدی چمران
چمران، رئیس شورای شهر تهران
ادامه بازدید از بنیاد چمران
دریافت تندیس یادبود چمران
بنیاد چمران متولی امور فرهنگی

آمار سایت