زندگی صحنه نمایش است و در این بازی ما همه بازیگریم
تو موج های هراسون پناه ساحلم باش*لبهام اگر چه بسته ست، هم صحبت دلم باش

آمار سایت